Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

Schizofrénia

Čo je to schizofrénia? Je to skupina biochemických chorôb, ktoré môžu ovplyvniť človeka fyzicky, psychicky aj emocionálne. Schizofrénia môže zmeniť spôsob, akým človek počuje, vidí, chute, myslí a cíti.
Príčina SCHIZOFRÉNIE

Schizofrénia je veľkým vrecom, kam psychiatri hádţu všetkých pacientov, ktorým ťaţko porozumieť. Je značné prelínanie medzi depresiou, bipolárnou poruchou, obsesívno-kompulzívnou poruchou, dyslexiou a schizofréniou. Pomerne často pacient dostane diagnózu bipolámej poruchy, neskôr ho zasa prediagnostikujú ako schizofrenika. Depresia je často jediným symptómom u mnohých pacientov dlhé roky pred tým, neţ sa rozvinú symptómy schizofrénie. Členovia rodiny schizofrenického pacienta často trpia dyslexiou, dyspraxiou, depresiami, bipolárnou poruchou, autizmom, ADHD a obsesívno-kompulzívnou poruchou. Presne tak, ako je to s poruchami učenia v detstve, vidíme, ţe psychiatrickí pacienti nezapadajú dostatočne do našich diagnostických škatuliek. Je to tak z dôvodu, ţe nám uniká nejaký problém v pozadí, ktorý moţno spôsobuje všetky tieto rôzne stavy u rôznych ľudí? Jedinou liečbou, ktorú moderná psychiatria ponúka schizofrenickým pacientom, sú antipsychotické lieky. Ich pouţívanie sa často zakladá na metóde pokus a chyba, a kým v mnohých prípadoch kontrolujú psychotické symptómy, na druhej strane majú veľmi váţne vedľajšie účinky a pacienta nevyliečia. Ako mnohé iné lieky, pouţívané modernou medicínou, sú symptomatické, čo znamená, ţe iba zmierňujú symptómy a nevyliečia samotnú chorobu. V priemere antipsychotické lieky redukujú symptómy iba o 15-25 %, teda 75-85 % symptómov pretrváva. Pred tým, neţ farmaceutické firmy ovládli medicínu, psychiatri často zaznamenali, ţe psychiatrickí pacienti nemali iba psychické problémy, ale boli veľmi chorí aj fyzicky. Najčastejšími fyzickými problémami sú tráviace a kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, infekcie pľúc, močovo - pohlavné infekcie, autoimunita a iné znaky imunitných abnormalít. V starej Učebnici psychiatrie z roku 1937, autorom ktorej je Henderson a Gillespie, jasne stojí: „Dôkladné fyzické vyšetrenie je absolútne nevyhnutné v kaţdom jednom prípade - schizofrenici sú z hľadiska výţivy spravidla vo veľmi zlom stave." Súčasné výskumy dokazujú, ţe toto tvrdenie je správne. Nedostatok vitamínov (ako je niacín alebo B3, B6, B12, B1 kyselina listová či vitamín C) a mnohých minerálov (ako je magnézium, zinok, mangán atd.) je veľmi často zaznamenaný u schizofrenických pacientoch. Kanadský lekár Abram Hoffer úspešne liečil tisícky schizofrenických pacientov tým, ţe im podával B3, B12, B1 kyselinu listovú a vitamín C. Americký lekár Carl Pfeiffer študoval anamnézu viac ako 20 000 pacientov a dospel k záveru, ţe ich liečba výţivovými doplnkami a diétou môţe byť oveľa efektívnejšia neţ nasadenie liekov na lekársky predpis. Prečo majú schizofrenickí pacienti výţivové nedostatky? Uţ vieme, ţe odpoveď nájdeme iba v ich tráviacej sústave. Francúzsky psychiater Pinel takmer pred 200 rokmi napísal „primárny zdroj duševnej choroby spravidla je v oblasti ţalúdka a čriev". Americký profesor Dr. Curtis Dohán venoval mnohé roky výskumu súvislosti tráviacich abnormalít u schizofrenických pacientov s ich psychologickým stavom. Ako sme uţ na to poukázali, existuje prelínanie medzi celiakiou a schizofréniou. Dr. Dohán si všimol, ţe symptómy schizofrénie sa môţu výrazne zlepšiť, ak sa z pacientovho jedálneho lístka vylúčia všetky obilniny. Takisto si všimol, ţe v niektorých kultúrach v Juţnom Pacifiku, kde sa kedysi nekonzumovali obilniny, sa schizofrénia nikdy nevyskytovala. Aţ keď títo obyvatelia prevzali západný spôsob stravovania, veľmi bohatý na obilniny, začali sa medzi nimi vyskytovať prípady schizofrénie. Ďalším dobrým príkladom je Írsko, kde ľudia nejedávali pšenicu, aţ kým roku 1845 nezlyhala úroda zemiakov. Pred touto udalosťou sa schizofrénia a celiakia v Írsku vôbec nevyskytovali. Odkedy Íri začali konzumovať pšenicu ako základnú potravinu, majú jeden z najvyšších výskytov celiakie a schizofrénie vo svete. Koncom 70-tych rokov sa zistilo, ţe lepok v obilninách a kazeín v mlieku sa v tráviacej sústave pretvára na opiáty, tie sa vstrebajú do krvi, prekročia krvno-mozgovú bariéru a poškodzujú mozog. Tieto opiáty sa našli v moči schizofrenických pacientov, takisto u pacientov trpiacich depresiou a autoimúnnymi stavmi. Neskôr Dr. Reichelt v Nórsku a Dr. Shattock vo Veľkej Británii našli tie isté zloţky v moči autistických detí. Preto sa teda schizofrénia a autizmus našli v jednej spoločnosti. Ozrejmilo sa, ţe obe skupiny pacientov neboli schopné tráviť lepok z obilnín a kazeín z mlieka. U schizofrenických pacientov sa psychotické symptómy väčšinou rozvinú v puberte a na začiatku svojich 20-tych rokov. Avšak, keď vediem podrobnejší rozhovor s rodičmi týchto pacientov, vykresľuje sa obraz GAPSu. Matky týchto pacientov takmer v kaţdom prípade majú abnormálnu črevnú flóru a všetky s ňou súvisiace poruchy. To znamená, ţe túto abnormálnu flóru odovzdali aj svojim deťom. Veľké 
 20 percento schizofrenických pacientov nebolo dojčené, čo ešte viac poškodilo ich črevnú flóru a imunitnú sústavu. Zo zdravotnej anamnézy z ich detstva je zrejmé, ţe títo pacienti boli fyzicky chorí dávno pred tým, neţ sa rozvinuli tieto psychotické symptómy. Tráviace problémy, alergie, potravinová intolerancia, ekzém, astmatické epizódy, podvyţivenosť, nedostatok energie, hyperaktivita, porucha pozornosti, dyspraxia, dyslexia, únava, podráţdenosť, nedostatok spánku, nočná mora sú rovnako beţné. Všetky tieto symptómy naznačujú, ţe dieťa malo abnormálnu črevnú flóru so všetkými beţnými následkami: podvyţivenosť spojená s nedostatkom mnohých nutrientov, poškodená imunita a toxicita pochádzajúca z čriev. Zmes týchto jedovatých látok často nebola dostatočná, aby spôsobila autizmus u týchto detí, ale stačila na spustenie iných problémov. V týchto prípadoch schizofrénia nevzniká z ničoho nič. Pramení v GAPS. Je zrejmé, ţe schizofrenické symptómy sa väčšinou objavujú v období puberty, preto je logické predpokladať, ţe puberta zohráva určitú úlohu pri vzniku schizofrénie. Je moţné, ţe hormonálny chaos v puberte nejakým spôsobom reaguje s toxínmi v tele dieťaťa a posunie ho do psychotického štádia. Je taktieţ moţné, ţe hormóny otvoria krvno-mozgovú bariéru pre niektoré z toxínov, ktoré boli prítomné v tele dieťaťa po celý ţivot, ale túto bariéru predtým nedokázali prekonať. Ďalšia zaujímavá moţnosť je, ţe v procese dozrievania mozgu dôjde k niečomu nepriaznivému. Zjavne cez rôzne štádiá rastu mozog čistí svoje receptory. Najaktívnejší čistiaci proces sa odohráva vo veku okolo 2 rokov a neskôr v puberte. Je moţné, ţe v puberte opioidné peptidy a iné toxíny unikajú z čriev mladého pacienta a dostávajú sa do konfliktu s týmto prirodzeným samočistiacim procesom mozgu, čím v ňom odštartujú psychózu. Azda výskum v budúcnosti objasní tieto záleţitosti. Zjavné je však, ţe psychotické prejavy sú len ďalším stupňovaním fyzických problémov v tele dieťaťa a nie nejaká choroba, ktorá vzniká z ničoho! Toxicita produkovaná abnormálnou mikrobiálnou masou v pacientovej tráviacej sústave vplýva na mozog a spôsobuje schizofrenické symptómy. Takţe, ak chceme pomôcť pacientovi, potrebujeme sa zbaviť tejto toxicity v jeho tele. Musíme teda urobiť všetko preto, aby sme vyliečili pacientovu tráviacu sústavu. Podľa mojich klinických skúseností ten istý výţivový program, ktorý predpisujem GAPS deťom, je veľmi vhodný aj pre schizofrenických pacientov. Verím, ţe tento výţivový protokol vylieči črevá a znovu nastolí normálnu črevnú flóru. Výsledkom je, ţe pacient začína vstrebávať a tráviť potraviny správnym spôsobom. Črevá prestanú byť hlavným zdrojom jedovatých látok v tele a stanú sa hlavným zdrojom výţivy, ako to má byť. Ak výţivové nedostatky a toxicita ustupujú, psychotické symptómy ustupujú s nimi. Natasha Campbell-McBride  

google preklad:

Townsend list pre lekárov aj pacientov, apríl 2001

30 rokov kanadského schizofrénie nadácia poskytuje dôležité informácie, podporu a dúfame, že pre efektívnu liečbu schizofrénie a príbuzné poruchy.

Čo je to schizofrénia? Schizofrénia nie je rozpoltená osobnosť. To sa odkazuje na skupinu biochemických chorôb, ktoré môžu ovplyvniť človek fyzicky, psychicky aj emocionálne. Schizofrénia môže zmeniť spôsob, akým človek počuje, vidí, chute, myslí a cíti. Niektoré štúdie ukázali, že náchylnosť ku schizofrénii sa dedia. To postihuje jedného až tri percentá populácie a štrajky predovšetkým mladí ľudia vo všetkých oblastiach života.

Čo spôsobuje schizofréniu? Niektorí odborníci vinu otcov, matiek, spoločnosti alebo životného prostredia. Avšak, vedecké dôkazy naznačujú, že schizofrénia je spôsobená chybami v chémii tela.

Aké sú signály nebezpečenstvo? Schizofrénia môže mať príznaky, ktoré sú podobné iné choroby a poruchy. Je preto nutné vidieť príslušným lekárom, ak je podozrenie na schizofréniu. Nižšie sú uvedené niektoré z najčastejších sťažností, ktoré osoby so schizofréniou:

* Extrémna únava a pocit slabosti

* Problémy so sústredením a získanie organizovanej

* Strata záujmu, odstúpenie od zmluvy

* Depresia nesúvisiace s životným okolnostiam

* Nejasné obáv a úzkosťou

* Zmeny v zrak, sluch, hmat, chuť a vôňu

* Zmena charakteru alebo správania

* Bolesti hlavy

* Nespavosť

Ako je to diagnostikuje? Tam je veľký rozdiel v názoroch na to, čo predstavuje schizofrénie a značná rozmanitosť v jeho diagnóze. Ľudia so schizofréniou alebo ich príbuzní sú často povedal, že pacient je psychicky narušený, mal nervové zrútenie, má nezrelé osobnosti, alebo je retardovaný. Bohužiaľ, bez ohľadu na to akých podmienok sú použité, väčšinou nedostanú a na konvenčnú liečbu.

Hlavné metódy používané v diagnostike je klinickým dohľadom lekára. Veľmi užitočné psychologický test, Hoffer-Osmond diagnostický test, ktorý môže byť podaný ľahko a rýchlo, bol vyvinutý na pomoc v diagnóze.

Ako sa schizofrénie lieči? Ak sa nelieči, je prirodzené obnovy tempom, asi o 35%. Obvyklé formy liečby sú sedatíva, psychoterapia alebo elektrokonvulzívna terapia (ECT). Existuje mnoho myšlienkových a mnoho názorov o liečbe schizofrénie. Bolo preukázané, však, že psychoterapia sama o sebe nie je účinná liečba. ECT a sedatíva môžu byť užitočné ako súčasť liečby dobrý program, ale nemôžu vytvárať trvalé výhody sami.

Orthomolecular liečba je ohlásený byť účinný v 80% alebo viac prípadov a je najlepšia liečba vyvíjala tak ďaleko. Táto liečba obvykle zahŕňa špeciálnu diétu, vitamíny a minerálne látky v súlade s individuálnymi potrebami pacienta, a iné liečebné pomôcky, ako sú sedatíva, podporná psychoterapia, a ďalšie procedúry, ktoré si myslia, že lekár bude užitočná. Mnoho osôb so schizofréniou majú nízke hladiny cukru v krvi (hypoglykémia) a alergie, ktoré sú liečené.

Ako sa Schizofrénia vplyv na spoločnosť? Schizofrénia je desivá ochorenie, ktoré môže priniesť veľké utrpenie pre pacientov a rodiny a vážne problémy pre spoločnosť. Schizofrénia je dôležitý faktor v sociálnej pomoci a sociálne náklady, náklady na zdravotnú starostlivosť, zamestnanie neefektívnosti, zhoršenú schopnosť učiť sa, alkoholizmus, rozvrátených rodín a samovrážd. Priemerný človek so schizofréniou bude stáť jeden-dva milióny dolárov do spoločnosti, priamo i nepriamo, v jeho / jej život.

Čo možno urobiť pre kontrolu schizofrénie? Schizofrénia bude iba dobyl s účinnou diagnostiku a liečbu. Cieľom kanadskej nadácie schizofrénie je dobyť schizofrénie podľa:

* Informovanie verejnosti o schizofrénii, jej signály nebezpečenstva a čo môže byť robené o tom.

* Pomoc osoby so schizofréniou a rodina sa naučiť, ako sa vysporiadať s touto chorobou.

* Zabezpečenie efektívne diagnostické a liečebné metódy zavedené, a že ľudia so schizofréniou sú uvedené lepšiu šancu získať dobre, ako majú v súčasnosti.

* Podpora výskumu.

* Zlepšenie psychiatrických liečební a liečební.

Liečba orthomolecular

Čo je to? Orthomolecular liečba je definovaná ako poskytnutie mozog a telo s čo najlepšou biochemické prostredie, najmä s tými látkami sa normálne vyskytujú v ľudskom tele, ako sú vitamíny, minerály, aminokyseliny a ďalšie základné molekuly.

Aké sú hlavné súčasti liečby? Vitamíny a minerály sú podávané podľa individuálnych potrieb pacientov. Dobrá strava je považovaná za dôležitú súčasť liečby. Liečba týchto ochorení je nízka hladina krvného cukru, alergie, problémy so štítnou žľazou a sú zahrnuté v prípade potreby. Niekedy sa upokojujúci sú používané na krátku dobu, a iné liečby a podporná liečba sú v cene.

Pre aké poruchy sa používa? Orthomolecular liečba môže byť použitý pre celý rad porúch, ako je schizofrénia a iných duševných chorôb, porúch správania a učenia u detí, problémy starnutia, alkoholizmu a závislosti, artritída, srdcové a obehové problémy a mnoho ďalších chorôb.


Ako môže človek prijať Orthomolecular Therapy? Lekár by mal byť konzultovaný pre všetky zdravotné problémy. Vitamín dávkovanie a diéta a iné terapie by mali byť regulované tak, aby vyhovovali potrebám jednotlivých pacientov. Ak lekár nie je oboznámený s liečbou, môže sa obrátiť iných lekárov, ktorí sú. Okrem toho môže poskytnúť CSF literatúry. Manuály pre lekárov sú k dispozícii, rovnako ako množstvo publikácií.

Existujú nejaké vedľajšie účinky? Orthomolecular liečba je všeobecne veľmi bezpečný. Malé percento ľudí, skúsenosti určité nepohodlie, keď s vitamínmi, ale lekár môže predpísať iné formy týchto vitamínov alebo upraviť dávkovanie.

Ako účinná je liečba Orthomolecular? Pri liečbe schizofrénie, amerického schizofrénia asociačný výbor na terapiu hlásil 80% výťažnosti na základe následných-up 1.500 pacientov. Ostatné lekári hlási Miera využitia viac ako 75% a výrazne vyššia u detí. Orthomolecular liečby sa zistilo, že byť veľmi účinné pri liečbe mnohých iných porúch, vrátane depresie, problémy správania a učenia u detí, alkoholizmus a problémy spojené so starnutím.

"Schizofrénia a Orthomolecular medicíny". Townsend list pre lekárov aj pacientov. FindArticles.com. 2. októbra 2010. http://findarticles.com/p/articles/mi_m0ISW/is_2001_April/ai_72297144/

Copyright 2001 Townsend Letter skupiny
Copyright 2008 Gale, Cengage učenie


SCHIZOFRÉNIA

 

Čo je schizofrénia:

Je to závažná, chronická,  celoživotná a zneschopňujúca duševná porucha. Jedná sa o poruchu mozgu, ktorá vážne narúša schopnosť postihnutého myslieť jasne, vnímať, vytvárať citové vzťahy a zaradiť sa do spoločnosti. Schizofrénia sa rozvíja pri dospievaní, hoci jej symptómy sa tiež môžu rozvinúť v neskoršom veku. U mužov sa väčšinou syptómy rozvinú medzi 16.-25.rokom a u žien je to prevažne medzi 23.-36.rokom. Schizofrénia sa môže prejaviť rôzne, jej príznaky rozdeľujeme na pozitívne a negatívne. Stav, ktorý vytvárajú príznaky nazývame - psychóza. Pre chorého udalosti každodenného života získavajú zvláštny zmysel, stráca kontrolu a orientáciu, má zvláštne pocity, neobvykle vníma a rozmýšla, správa sa neobjektívne, je pre okolie nepochopiteľný.  Neskôr sa psychóza môže vrátiť, príznaky môžu vzplanúť, odborne sa to označuje ako relaps. Pravidelnosť a intenzita relapsov je u každého chorého individuálna, avšak každý relaps znamené komplikácie, potrebu hospitalizácie, a preto sa pri liečbe dáva dôraz na zabránenie ďalších relapsov.

Symptómy rozdeľujeme na niekoľko druhov:

1.pozitívne symptómy - zaraďujeme sem bludy,  sluchové alebo zrákové halucinácie, dezorganizácia myslenia, prejavujú sa v interakcii s okolím.

2.negatívne symptómy - psychiku ochudobňujú vo vôľovej a emočnej oblasti, ochudobnenie citového života, myslenia a reči, znižujú záujem o každodenný život a aktivity.

3.kognitívne a afektívne symptómy -  majú ďalekosiahle následky, narušujú poznávacie schopnosti, sposobujú slabú sústredenosť, depresívnu náladu, úzkosť, beznádej, samovražedné myšlienky.

Následky schizofrénie:

25% pacientov so schizofréniou sa uzdraví už po jednej psychotickej epizóde. Pre väčšinu je ale schizofrénia celoživotným ochorením, zaťažuje nielen pacientov ale aj ich príbuzných. Mnohí sú práceneschopný, a toto ochorenie môže mať vážny dopad na ich sociálny život. Ľudia postihnutý touto chorobou majú zväčša zlé telesné zdravie, pijú nadmerne alkohol a fajčia. Človek s touto chorobou je odkázaný na starostlivosť inej osoby, väčšinou ide o príbuzného. Pacient vyžaduje až 15hodín týždenne starostlivosť. Ťažko komunikujú so svojími rovesníkmi a majú problém nie len so vzdelávaním, ale aj s profesíjnym rastom. Je veľmi dôležité liečiť schizofréniu v počiatočnom štádiu, aby sa predišlo negatívnym symptómom a skoré liečenie môže spôsobiť lepšiu reakciu na lieky. Pre pacientov, ktorí zažívajú kontinuálny relaps(opakovaný návrat ochorenia), to môže viezť až k hospitalizácii.

Komu hrozí schizofrénia:

Táto choroba postihuje ľudí z celého sveta, zo všetkých socioekonomických skupín a kultúr. Nepoznáme žiadnu príčinu tohto ochorenia, vedci sa domnievajú, že ide hlavne o interakciu medzi enviromentánymi a genetickými vplyvmi. Táto choroba, je jedna z najzávažnejších, pretože až 10% všetkých postihnutých spácha samovraždu. Schizofrénia sa priemerne prejavý u každého 100-ho človeka vo veku 45 rokov.

Liečba:

Používaju sa lieky zvané antipsychotiká, ktoré sú veľmi účinné. U väčšiny pacientov je liečba účinná, ak je pomoc vyhladaná v skorších štádiach liečenia. Účinnosť liečby, podľa Národnej aliancie pre duševne chorých v USA je 60%, čo je vyššia úspešnosť ako pri liečbe pacientov s ochoreniami srdca. 75% parcientov zažíje návrat ochorenia v priebehu 12-18 mesiacov, pri nepravidelnom užívaní liekov. Podľa odhadu, 25% pacientov užíva lieky dlhodobo a pravidelne. Pri vysadení liekov je veľmi pravdepodobné, že sa pacientovy symtómy tejto choroby vrátia. Nerešpektovanie pokynov pri liečbe často vedie k návratu ochorenia. Pcientom, u ktorých nastáva relaps, čiže návrat ochorenia, nastávana cyklus rehospitalizácii. Väčšinou trvá až rok, kým sa dostanú späť na pôvodné socialne fungovanie.

Zlepšovanie liečby:

Jedným z možných riešení, predídeniu relapsov je antipsychoticka medikácia, podávaná injekčne, vyžaduje menej časté pravidelné stretnutia s psychiatrom alebo iným odborníkom. Liečba bola v 60tych rokoch zameraná hlavne na nedodržiavanie liečby, preto boli vyvynuté intramuskulárne injekcie s dlhotrvajúcimi účinkami. Tento spôsob sa ukázal ako úspešný, pacienti upredostňujú injekcie pred tabletkami. Nedostatkom týchto injekčne podávaných liekov bolo vedľašie účinky ako stuhnutosť svalov, bolesťi a podráždenosť. V tejto dobe sa vedci zamerávajú na vývin novej generácie injekcii, ktoré sú kombináciou novej generácie antipsychotík s pozitívnymi účinkami injekcii. Touto novou generáciou liekov môžeme predísť relapsom a hospitalizácii.  V liečbe sa za posledných 40 rokov dosiahlo veľa úspechov, v porovnaní s liečbou v 60tych rokoch, sa podarilo zredukovať agresiu, sebapoškodzovanie a samostarostlivosť. Optimálna úroveň obnovy pôvodného psychického stavu pacienta sa nazýva remisia.


Doplnky a byliny

Príznaky a epizódy ochorenia môže byť zhoršil a ešte závažnejšie rozsah pôsobnosti alebo úroveň intenzity podľa absencia základných výživných látok v riadnej výške v tele. Všetky vitamíny B, ako je kyselina listová, pyridoxín alebo B6 a vitamín B3 alebo niacín sú vyčerpané v tele, okrem toho existujú nedostatky v úrovni kyseliny askorbovej alebo vitamín C, ktorý je veľmi dôležitý vitamín, niektoré esenciálne mastné kyseliny a niektoré nevyhnutné minerály, ako je mangán a zinok sú tiež pod normálne hladiny v tele. Niektoré minerály sú prítomné v prebytku zodpovedajúcom množstve, napríklad tam je vysoká úroveň medi v tele, aj keď niekedy to môže byť nízka, je dôležité zistiť hladiny minerálov v jednotlivých. Dodatky ako vitamín E, základné zlúčenín a enzýmov faktoroch, ako je koenzým Q10, stopové minerály ako selén a horčík, zlúčeniny, ako je lecitín, vitamín môže ako cholín a aminokyselín, ako je serín boli použité všetky v masívnych dávkach čeliť najhoršie dôsledky schizofrénie .

Najviac žiaduce výsledky sú pozorované pri použití doplnkov vitamínu C v optimálnom množstve. Znížením úzkosť, vitamín hrá veľmi dôležitú úlohu pri minimalizácii zvýšenej psychickej stavy, ktoré náhle narazilo pacienta pravidelne. Optimálny výkon vitamínu C je zabezpečená v kombinácii s doplnkami z prírodných látok rastlinného pôvodu s názvom bioflavonoid, ktoré obsahujú zlúčeniny, ako quercetin, tieto zlúčeniny zlepšujú absorpciu vitamínu C a zvýšiť svoju výkonnosť v tele. Problémy v nervovej sústave sú často dôsledkom absencia mnohých esenciálnych mastných kyselín, alebo skôr k ich veľmi nízkej úrovni v tkanivách, platí to najmä gama-linolénovej kyseliny (GLA), ktoré je bohaté na olej pupalkový bylinkovej a doplnky môžu byť s použitím tohto oleja ako základ. Nervového systému a emocionálne a duševnej rovnováhy, sú podporované v osobe B komplex vitamíny a doplnky stravy musí vždy obsahovať tieto vitamíny. Niacín je hlavný živinu používa na liečbu schizofrénie.

Dysfunkčné poruchou systému a obličiek s miernym obmedzením môže byť často základné faktory pri príčinu choroby a niektoré z bylín uvedených nižšie môže pomôcť v detoxikáciu a čistenie obličiek. Príznaky tohto stavu môže byť tiež odstránený upokojenie nervov a čistenie krvi pomocou bylinné.

Hladiny kyslíka dosiahnutie mozgu je zvýšená použitím ginkgo biloba trávu v schizofrenik, a to môže výrazne upokojiť ho alebo ju, krvný obeh, je ďalšiu dôležitú funkciu, že táto bylina podporuje a pomáha prekonať schizofrénny symptómy ochorení. Pacient musí používať táto bylina v podobe čaju a môže piť tri šálky čaju denne ako bylinný prostriedok. Vzrušenie a napätie nahromadené u pacienta možno upokojiť a uvoľnenie pomocou lyžice na šťavu z mladiny bylina St John ako bylinný prostriedok. Telo môže byť očistená od rôznych nahromadených toxínov a látok tým, že pije čaj z kombinácie tvoria Lobelia a divizna v kombinácii bylinných formulár. K príprave tohto čaju variť TSP. tejto byliny na šálku vriacej vody, nechajte bylinné zmesi strmé do vody, výsledný čaj môže byť napäté a používať trikrát denne ako rastlinný nápoj a nápravu.
Obvyklé dávkovanie

    
* Olej z pupalky, 2x500 mg kapsuly trikrát denne
    
* Vitamín C (s bioflavonoidy) 1.000 mg
    
* Vitamín E (tokoferoly s) 400 IU
    
* Vitamín B komplex, 50 mg trikrát denne
    
* Niacín, 3.000 mg
    
* Horčíka, 500 mg
    
* Selén, 100 mcg
    
* Zinok 15 mg, s 3 mg medi
    
* Fosfatidylserínu, šesť kapsúl
    
* Fosfatidylcholín, šesť kapsúl

Ostatné prospešné bylinky

    
* Golden Koreňové
1
Dodatok k tomuto výskumu z inej tlače:

Sami autoři nadějného výzkumného projektu přiznávají, že je potřeba nové poznatky dále rozšiřovat. Zároveň se ale obávají, že pro další výzkum neseženou peníze. Vitamín B si totiž farmaceutické firmy, které jsou hlavními investory do lékařské vědy, mohou stěží patentovat.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one